หลักสูตร Google Application for Educator

หลักสูตร Google Application for Educator

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบต่างๆ และถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกที่หลากหลายแก่ผู้ใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยี คือการลดข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลาและทำงานแบบประสานความร่วมมือได้ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ Google Application ในฐานะเป็นช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน ภายใต้ระบบการทำงานบน Cloud การใช้งาน Google Application จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อได้จากทุกที่ทั่วมุมโลก และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจ

อ่านต่อ
หลักสูตร Android Mobile Application

หลักสูตร Android Mobile Application

ในหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่ การสร้างแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android โดยปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนให้เข้าใจภาษา Java ตั้งแต่เบื้องต้น จนสามารถนำมาสร้างแอพพลิเคชั่น ตั้งแต่การ Design การวางรูปแบบ (Layout) การสร้างแอพพลิเคชั่น ที่มีหลายหน้าจอ การใส่ไฟล์เสียงและไฟล์หนัง สร้างแอพพลิเคชั่นที่เก็บข้อมูลได้ ตลอดจนนำไปอัพโหลดใช้งานจริงบน Google Play

อ่านต่อ
หลักสูตร  Computer Art & Graphic Design

หลักสูตร Computer Art & Graphic Design

หลักสูตรนี้จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer ด้วยหลักสูตรเร่งรัดเพื่อต่อยอดสู่มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี, หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ (Composition), การจัดรูปแบบตัวอักษร (Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า (Page Layout) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC ร่วมกับ Adobe Illustrator CC และ Adobe InDesign CC เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถทำงานจริงได้เต็มประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
หลักสูตร Graphic Design Advanced

หลักสูตร Graphic Design Advanced

เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อต่อยอดสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เรียนรู้เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และสวยงามยิ่งขึ้น เช่น การ Retouching ตัดต่อรูปภาพ การใส่ filter ต่างๆ โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC ร่วมกับ Adobe Illustrator CC สามารถประยุกต์ ทำ Logo และการวาดภาพปะกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Web Designer

หลักสูตร Professional Web Designer

หลักสูตรการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบ โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิต ได้แก่ การคิด Concept ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web pages ตลอดจนการนำ Website ของตนเองขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงขั้นตอนการจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server เพื่อให้ Website ที่สร้างเสร็จ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อ
หลักสูตร  Digital Photography and Lightroom

หลักสูตร Digital Photography and Lightroom

หลักสูตรที่ทำให้ท่าน กลายเป็น photographer มืออาชีพ ด้วยหลักสูตร Digital Photography And Lightroom เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้องดิจิตอล รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้ได้งานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อมุมมองภาพที่แตกต่าง สวยงาม และยังเพิ่มเติมเทคนิคการปรับแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom CC 2015 เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
หลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier And Movie Special Effect (After Effect CC 2015)

หลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier And Movie Special Effect (After Effect CC 2015)

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อเพื่อการนำไปต่อยอดพัฒนาใช้จริง โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere CC 2015 และ Adobe After Effect CC 2015 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยม ในธุรกิจภาพยนตร์ ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ท่านจะได้ทดลองทำการตัดต่อวิดีโอ เช่น การสร้าง Title การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม การทำ Effect ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ทำให้งานวีดีโอสวยงามและน่าสนใจขึ้น

อ่านต่อ
หลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking

หลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking

หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ด้วยหลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking เรียนรู้ตั้งแต่การวางแนวคิดในการออกแบบ ไปจนถึง การออกแบบองค์ประกอบของงานโฆษณา เช่น การจัดดวางหน้า การใช้ตัวอักษร การเลือกโทนสี และการออกแบบ แบรน ด์ ให้มีความโดดเด่น ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณาของตัวเอง โดย วิทยากรมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำ

อ่านต่อ
 หลักสูตร  Microsoft Excel 2016 Basic & Advance

หลักสูตร Microsoft Excel 2016 Basic & Advance

หลักสูตรที่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชี ซึ่งสามารถนำ Excel มาช่วยคำนวณงบดุล และงบการเงินได้นักวิเคราะห์การตลาดสามารถนำ Excel มาใช้สรุปข้อมูลแบบสอบถามจานวนมาก วิศวกรสามารถนำข้อมูลจาการทดลองและเก็บสถิติมาใส่ลงใน Excel และสามารถสร้างเป็นแผนภูมิลงในรายงานได้อย่างง่าย ๆ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่างๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA) ความรู้ในเรื่องการใช้งาน Macro และชุดคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม และอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีความซับซ้อนให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งอาจใช้การทำงานผ่าน Form Input เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้เข้าใจและง่ายขึ้นอีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการใช้งาน Pivot ขั้นสูง , การคำนวณหาต้นทุน (Goal Seek) และการคำนวณหาต้นทุนที่มีเงื่อนไข (Solver) และการเสนอรายงานผ่าน Scenario manager

อ่านต่อ
หลักสูตร 3D Architecture with SketchUp and V-Ray

หลักสูตร 3D Architecture with SketchUp and V-Ray

การออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรม ในปัจจุบัน เพื่อการนำเสนองานที่มีคุณภาพ และดูน่าเชื่อถือจึงจำเป็นที่จะต้องผลิตงานออกมา ในรูปแบบ 3 มิติการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งในการผลิตงานอาจจะไม่ครอบคุม หรือผลิตงานให้ออกมาได้สวยงามเท่าที่ควรซึ่งการผนวกการใช้งานทั้งสองโปรกรมเข้าด้วยกัน (SketchUp and V-Ray) จะทำให้ได้ผลงานที่ออกมสวยงามมีสีสันที่ดูเสมือนจริง และดึงดูดใจได้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
 Portrait illustrator

Portrait illustrator

หลักสูตรสำหรับนักวาดที่ต้องการเรียนรู้การวาดภาพคน แบบเสมือนจริง โดยใช้โปรกรม AdobeIllustrator CC ในการออกแบบ โดยการเรียนรู้ โครงหน้าของคน และใช้เทคนิคการใส่แสงเงาให้กับใบหน้า ผมพร้อมชี้ช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ ท่านสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสือ การ์ตูน วาดภาพเสมือน นักขายภาพ vectors,รับออกแบบลายสกรีนเสื้อ, fashion designer และอาชีพอื่นๆ ด้านการออกแบบภาพ

อ่านต่อ